Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 -  Inleiding

1.1   Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Bonnie de Ligny / Harten Academie bedoeld.

 

Bonnie de Ligny / Harten Academie

Reigerstraat 5

1472 GL Middelie

Nederland

Kamer van Koophandelnummer 37154673

Contact via: [email protected]

1.2   Waar 'programma' staat wordt al het aanbod van de Harten Academie bedoeld. 

Artikel 2  -  Voorwaarden deelname programma’s

2.1   Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s.

2.2   In mijn programma’s deel ik mijn kennis & ervaring (HBO+ niveau). Naast het volgen van mijn programma's zul je zelf voldoende tijd moeten reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Ik span mij in om je de juiste handvatten te bieden om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden.

2.4   In het algemeen geldt dat, naast de inhoud en materialen die geboden worden in de online programma's, ik persoonlijk geen extra online ondersteuning bied. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent. Bij 'veel gestelde vragen' op de contactpagina staat duidelijk omschreven wat je op dit gebied mag verwachten.

2.3   Wanneer ik extra online ondersteuning bied, zal de mate hiervan duidelijk omschreven staan bij het desbetreffende programma.

Artikel 3  -  Privacy

3.1   Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook het uitgebreide Privacy-Beleid.

Artikel 4  -  Betaling

4.1  Betaling dient in één keer te worden voldaan. In uitzonderlijke gevallen bied ik betalen in termijnen aan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de training of het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2  Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een programma onderdeel op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Bij een live online coaching onderdeel kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coaching gesprek moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden.

4.3  Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5  -  Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

5.1  Ik heb gekozen om dit niet aan te bieden, omdat de kwaliteit van de programma's die ik aanbied niet kan worden gemeten. Het ligt aan jou wat je uit de programma's haalt. Wat ik aanbied staat in verhouding tot het bedrag wat ik vraag.

Artikel 6  -  Materialen en licenties

6.1  Ik streef ernaar de materialen en de academie levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere www.url, dan zal ik je 3 (drie) maanden van te voren per e-mail op de hoogte brengen, zodat je in staat bent de materialen te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw eigen risico.

Artikel 7  -  Intellectuele eigendomsrechten en Gebruik materialen.

7.1  Op de door mij geschreven teksten en door mij gemaakte materialen bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

7.2  Het is niet toegestaan om de door mij geschreven teksten en door mij gemaakte materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 8  -  Aansprakelijkheid

8.1  In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

8.2  Ik ben niet aansprakelijk m.b.t. storingen in de toegankelijkheid van de website die veroorzaakt worden door mijn serviceprovider & hostingpartij Kajabi. Mochten er storingen plaatsvinden, dan verzoek ik u een mail te sturen naar [email protected]. Ik zal dan contact opnemen met Kajabi en je op de hoogte houden.  

Artikel 9  -  Klachten

9.1  Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan zou ik het waarderen dat je dit zo spoedig mogelijk aan mij laat weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

9.2  Klachten dienen binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma aan mij gemeld te zijn. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.3  Ingediende klachten worden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

9.4  Als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 10  -  Geschillen

10.1  Als we er samen niet uitkomen, dan kan je gebruikmaken van platform Onlinegeschillenbeslechting om uw klacht door te sturen naar een erkend geschillenorgaan. De Harten Academie staat bij het platform geregistreerd.

Artikel 11  -  Overig

11.1  Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

11.2  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

11.3  Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 12  -  Toepasselijk recht

12.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13  -  Wijziging van de voorwaarden

13.1  Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2  Ik zal een melding van de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de melding hebt ontvangen.